Top of the page

Algemene- en verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder :
ADAMAS : Adamas België NV, gevestigd te Herentals, Toekomstlaan
VOORWAARDEN : onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 2 - Algemene bepalingen
1. Op alle offertes en overeenkomsten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen de koper en Adamas zijn overeengekomen.
2. Voor zover door koper inkoopvoorwaarden worden gehanteerd, zullen deze buiten toepassing worden gelaten behoudens uitdrukkelijk andersluidend door Adamas onderschreven beding.

Artikel 3 - Offertes
1. Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.
2. Alle offertes zijn gedurende drie maanden geldig, tenzij de offerte anders vermeldt.

Artikel 4 - Kwaliteit en Garantie
1. Adamas verbindt zich jegens de koper om hem goederen te leveren die:
a. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van degelijke uitvoering zijn;
b. de prestatie (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking, etc.) leveren als in de offerte is omschreven.
2. Adamas staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.
3. Adamas stelt zich zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper aansprakelijk voor de schade aan de verkochte goederen, optredende tijdens de in de orderbevestiging
vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van goederen, danwel gebruik ervan in strijd met de bij de goederen verstrekte gebruiksaanwijzing.
4. De aansprakelijkheid van Adamas is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van het goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Adamas.
5. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Adamas voor directe of indirecte schade hoe ook genaamd is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 - Eigendomsovergang en risico
1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij levering als bedoeld in artikel 6.
2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, danwel daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Adamas zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra de koper aan zijn verplichtingen jegens Adamas heeft voldaan.
3. Indien er bij Adamas gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de koper, is Adamas bevoegd de levering van goederen als bedoeld in artikel 6 uit te stellen, tot dat de koper afdoende zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door Adamas door deze vertraagde levering te lijden schade.

Artikel 6 - Levering en verzending
1. Levering geschiedt binnen de op de orderbevestiging vermelde termijn.
2. Levering vindt plaats op af fabriek condities, naar de door de koper opgegeven bestemming,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 - Overmacht
1. De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Adamas door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van Adamas is sprake, indien Adamas na sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, lock-out, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie zowel in het bedrijf van Adamas als bij derden, van wie Adamas de nodige materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van Adamas ontstaan.
3. Indien door overmacht de levering meer dan 2 maanden vertraagd wordt zijn zowel Adamas als de koper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft Adamas slechts recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

Artikel 8 - Klachten
1. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en geringe verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking kunnen geen grond voor klachten opleveren.
2. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum en zulks alleen voor zover de goederen waarop de klachten betrekking hebben zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
3. In geval van een gerechtsvaardige klacht zal Adamas opnieuw tot levering overgaan binnen 30 dagen nadat de goederen door haar terug zijn ontvangen.
4. Gerechtsvaardige klachten geven de koper nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 9 - Prijs en betaling
1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen tevens de kosten van de verpakking ervan.
2. De koper is verplicht de koopprijs binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling zijdens Adamas, is Adamas bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door Adamas geleden schade.
4. Bij wanbetaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% bij wijze van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding boven en buiten de evenzeer van rechtswege en zonder aanmaning verschuldigde verwijlrente tegen wettelijke rentevoet, vermeerderd met 2% vanaf de eisbaarheid van de betaling.

Artikel 10. Ontbinding
1. Onverminderd het bepalend in artikel 9 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, een concordaat aanvraagt of door beslaglegging geplaatst onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen opeisbaar. De koper is alsdan nog aansprakelijk voor de door Adamas geleden schade onder meer bestaande uit winstderving.

Artikel 11 - Geschillen
1. Alle geschillen welke tussen Adamas en de koper mochten ontstaan naar aanleiding van de offerte en/of de koopovereenkomst of van de overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, worden onderworpen aan de bevoegde rechter op de plaats van vestiging van Adamas, tenzij Adamas er de voorkeur aan geeft om deze geschillen te laten beslechten door de bevoegde rechter op plaats van vestiging van de koper.
2. Op alle door Adamas gesloten overeenkomsten waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, zal uitsluitend Belgisch recht van toepassing zijn van Adamas B.V.


Algemene- en verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder :
ADAMAS : Adamas België NV, gevestigd te Herentals, Toekomstlaan
VOORWAARDEN : onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 2 - Algemene bepalingen
1. Op alle offertes en overeenkomsten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen de koper en Adamas zijn overeengekomen.
2. Voor zover door koper inkoopvoorwaarden worden gehanteerd, zullen deze buiten toepassing worden gelaten behoudens uitdrukkelijk andersluidend door Adamas onderschreven beding.

Artikel 3 - Offertes
1. Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.
2. Alle offertes zijn gedurende drie maanden geldig, tenzij de offerte anders vermeldt.

Artikel 4 - Kwaliteit en Garantie
1. Adamas verbindt zich jegens de koper om hem goederen te leveren die:
a. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van degelijke uitvoering zijn;
b. de prestatie (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking, etc.) leveren als in de offerte is omschreven.
2. Adamas staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.
3. Adamas stelt zich zowel tegenover de koper als tegenover afnemers van de koper aansprakelijk voor de schade aan de verkochte goederen, optredende tijdens de in de orderbevestiging
vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van goederen, danwel gebruik ervan in strijd met de bij de goederen verstrekte gebruiksaanwijzing.
4. De aansprakelijkheid van Adamas is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van het goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Adamas.
5. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Adamas voor directe of indirecte schade hoe ook genaamd is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 - Eigendomsovergang en risico
1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij levering als bedoeld in artikel 6.
2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, danwel daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Adamas zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra de koper aan zijn verplichtingen jegens Adamas heeft voldaan.
3. Indien er bij Adamas gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de koper, is Adamas bevoegd de levering van goederen als bedoeld in artikel 6 uit te stellen, tot dat de koper afdoende zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door Adamas door deze vertraagde levering te lijden schade.

Artikel 6 - Levering en verzending
1. Levering geschiedt binnen de op de orderbevestiging vermelde termijn.
2. Levering vindt plaats op af fabriek condities, naar de door de koper opgegeven bestemming,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 - Overmacht
1. De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Adamas door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van Adamas is sprake, indien Adamas na sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, lock-out, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie zowel in het bedrijf van Adamas als bij derden, van wie Adamas de nodige materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van Adamas ontstaan.
3. Indien door overmacht de levering meer dan 2 maanden vertraagd wordt zijn zowel Adamas als de koper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft Adamas slechts recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

Artikel 8 - Klachten
1. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en geringe verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking kunnen geen grond voor klachten opleveren.
2. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum en zulks alleen voor zover de goederen waarop de klachten betrekking hebben zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
3. In geval van een gerechtsvaardige klacht zal Adamas opnieuw tot levering overgaan binnen 30 dagen nadat de goederen door haar terug zijn ontvangen.
4. Gerechtsvaardige klachten geven de koper nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 9 - Prijs en betaling
1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen tevens de kosten van de verpakking ervan.
2. De koper is verplicht de koopprijs binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling zijdens Adamas, is Adamas bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door Adamas geleden schade.
4. Bij wanbetaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% bij wijze van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding boven en buiten de evenzeer van rechtswege en zonder aanmaning verschuldigde verwijlrente tegen wettelijke rentevoet, vermeerderd met 2% vanaf de eisbaarheid van de betaling.

Artikel 10. Ontbinding
1. Onverminderd het bepalend in artikel 9 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, een concordaat aanvraagt of door beslaglegging geplaatst onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen opeisbaar. De koper is alsdan nog aansprakelijk voor de door Adamas geleden schade onder meer bestaande uit winstderving.

Artikel 11 - Geschillen
1. Alle geschillen welke tussen Adamas en de koper mochten ontstaan naar aanleiding van de offerte en/of de koopovereenkomst of van de overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, worden onderworpen aan de bevoegde rechter op de plaats van vestiging van Adamas, tenzij Adamas er de voorkeur aan geeft om deze geschillen te laten beslechten door de bevoegde rechter op plaats van vestiging van de koper.
2. Op alle door Adamas gesloten overeenkomsten waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, zal uitsluitend Belgisch recht van toepassing zijn van Adamas B.V.